เรื่องที่ 59 การนำเสนอ PLC KKsec25 Model ต่อคณะกรรมการบริหารโรงเรียนและคณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ 12 มิ.ย. 61

การนำเสนอ PLC KKsec25 Model ต่อคณะกรรมการบริหารโรงเรียน
และคณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ โรงเรียนชุมแพศึกษา 12 มิถุนายน 2561
รวบรวมโดย นายธนเดช  วิไลรัตนากูล ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนชุมแพศึกษา

 

เอกสารประกอบ

1. ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับ PLC

2. เกี่ยวกับ PLC KKsec25 Model

3. PLC Model ชุมแพศึกษา

PLC-cps-12มิย61

ร่างปฏิทินPLCชศ

ขั้นตอนการPLCกลุ่มสาระ

เพิ่มเติม 13 มิย 61

แบบฟอร์มPLC

 

เอกสารเกี่ยวกับการยกระดับ ONET

O-NET-M3-60

O-NET-M6-60

พัฒนา ONET โดย สทศ

เอกสาร 7 – ใบงาน 15 ใบงาน

ผล ONET _2560_M3_ตามมฐ.ของชศ.

ผล ONET _2560_M6_ตามมฐ.ของชศ.

 

 

Advertisements

เรื่องที่ 58 คุรุสภา เปิดตัวหนังสั้น “ครูดี เพราะมีจรรยาบรรณ”

นางสาวทินสิริ  ศิริโพธิ์ รองเลขาธิการคุรุสภา เป็นประธานเปิดตัวหนังสั้นของนักศึกษาครูที่ชนะการประกวด ภายใต้หัวข้อ”ครูดี เพราะมีจรรยาบรรณ” เมื่อวันเสาร์ที่ 2 มิถุนายน 2561 ณ โรงภาพยนตร์เมเจอร์ซีนีเพล็กซ์ สุขุมวิท – เอกมัย   การประกวดหนังสั้น นี้ เกิดจากความร่วมมือระหว่างคุรุสภากับคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี จัดประกวดหนังสั้นของนักศึกษาครู ภายใต้หัวข้อ “ครูดี เพราะมีจรรยาบรรณ” ของนักศึกษาระดับอุดมศึกษาจาก 4 สถาบัน ได้แก่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และมหาวิทยาลัยศิลปากร เพื่อเป็นการปลูกฝังให้นักศึกษาครู ผู้เตรียมเข้าสู่วิชาชีพครูมีความยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรม มีจิตสำนึกที่จะประพฤติตนตามจรรยาบรรณของวิชาชีพ ตามข้อบังคับคุรุสภา ว่าด้วยจรรยาบรรณของวิชาชีพ พ.ศ. 2556 นอกจากนี้ ยังเปิดให้เป็นพื้นที่ในการนำเสนอผลงานหนังสั้นของนักศึกษา ส่งเสริมการฝึกประสบการณ์และกระบวนการคิดสร้างสรรค์ในการทำหนังสั้นของนักศึกษาครูที่ปลูกฝังและสะท้อนเรื่องจรรยาบรรณวิชาชีพครูไปสู่ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา และประชาชนทั่วไป       การประกวดหนังสั้นครั้งนี้ มีนักศึกษาสนใจส่งผลงานเข้าร่วมประกวดทั้งสิ้น จำนวน 14 ผลงาน  มีผลงานที่ได้รับรางวัล จำนวน 6 รางวัล ดังนี้  รางวัลชนะเลิศ รับเงินรางวัล 3,500 บาท พร้อมเกียรติบัตรและ   โล่รางวัล ได้แก่ ชื่อผลงาน “โรงเรียนที่ถูกลืม Forgotten School” จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี  รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 รับเงินรางวัล 3,000 บาท พร้อมเกียรติบัตรและโล่รางวัล ได้แก่ ชื่อผลงาน “….ถ้า” จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 รับเงินรางวัล 2,000 บาท พร้อมเกียรติบัตรและโล่รางวัล ได้แก่ ชื่อผลงาน “ครูที่ดีสำหรับคุณ” จากมหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒ และ รางวัลชมเชย  3 รางวัล รางวัลละ 500 บาท พร้อมเกียรติบัตรและโล่รางวัล ได้แก่ ชื่อผลงาน “Stop Cyber bullying 2” จากมหาวิทยาลัยศิลปากร ชื่อผลงาน “ไม่เท่ากัน” จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี และ  ชื่อผลงาน “ลูกครู” จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี  สามารถเข้าชมหนังสั้นของนักศึกษาครูที่ชนะการประกวดได้ที่เว็บไซต์คุรุสภา www.ksp.or.th  หรือที่ Khurusapha Youtube Channel : https://www.youtube.com/khurusapa Advertisement
อ่านเพิ่มเติมได้ที่ : http://www.kroobannok.com/84723

คลิกที่นี่

 

 

เรื่องที่ 57 แจ้งเปลี่ยนเเปลงข้อมูลสถานที่การจัดหลักสูตรโครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจรฯ ปีงบ 2561

แจ้งเปลี่ยนเเปลงข้อมูลสถานที่การจัดหลักสูตรโครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจรฯ ปีงบ 2561

เอกสารแนบ
หนังสือนำ
สำเนาหนังสือสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา

ที่มา : http://113.53.249.132/obec/hrd/archives/1315

เรื่องที่ 56 ปฏิทินการปฏิบัติงานโครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจรฯ (รอบที่ 2)

ปฏิทินการปฏิบัติงานโครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจรฯ (รอบที่ 2)

 

 

เอกสารแนบ
หนังสือนำและ ปฎิทินการปฎิบัติงาน (รอบ 2)

ที่มา : http://113.53.249.132/obec/hrd/archives/1319

เรื่องที่ 55 การปฏิบัติงานในโครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร ปีงบประมาณ 2561 รอบที่ 1

การปฏิบัติงานในโครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร ปีงบประมาณ 2561 รอบที่ 1

 

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน

28 เมย.- 2 พค. 61
1. ครูเข้าสู่เว็บ http://training.obec.go.th/#/Login เพื่อเข้าสู่ระบบด้วย เลขบัตรประชาชน 13 หลัก และ รหัสผ่านของระบบที่ตั้งไว้
2. ครูเลือกจองหลักสูตรที่ต้องการในวงเงินงบประมาณ 10,000 บาท
3. โดยระบบจะบอกว่าที่นั่งเต็มทั้งหมด ให้เลือกที่นั่งสำรอง เนื่องจากเป็นการจอง (Booking)
28 พค – 3 มิย 61
1. ครูเข้าระบบเพื่อทำการลงทะเบียนตามหลักสูตรที่จองไว้ถ้าสามารถเปิดรุ่นได้ ถ้าไม่สามารถเปิดรุ่นได้จะขึ้นหน้าจอว่า ยกเลิกการลงทะเบียน ให้ครูเลือกหลักสูตรที่เปิดได้ใหม่ และคุณครูที่ไม่ได้ทำการจองก็สามารถเข้าระบบเพื่อเลือกหลักสูตรที่เปิดได้
2.  ท่านผู้อำนวยการจะเข้าระบบเพื่ออนุมัติหลักสูตรที่ครูลงทะเบียน โดยยึดหลักการอนุมัติ ดังนี้ 1.ตรงกับกลุ่มสาระฯที่คุณครูสอน 2.ตรงกับระดับชั้นที่คุณครูสอน คือม.ต้นหรือม.ปลาย และ 3.สถานที่อบรมอยู่ในจังหวัด/เขตตรวจราชการ/ภูมิภาคเดียวกัน
3. จากนั้นฝ่ายบุคคลของ สพม. ทำการอนุมัติ
4. ฝ่ายคลังของสพม.อนุมัติ
5. เมื่อครูเข้าระบบจะขึ้นข้อความว่า การลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว คุณครูรอการประสานจากงานบุคคลของโรงเรียนเพื่อทำเรื่องไปราชการและยืมเงิน

ผลการดำเนินงาน

1. ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุมัติหลักสูตร 108 หลักสูตร จากครูจำนวน 104 คน ลงทะเบียนแล้ว จากจำนวนครูทั้งหมด 147 คน เหลือ คุณครูอีก 43 คน ยังไม่ลงทะเบียน โดยเริ่มทะยอยอนุมัติตั้งแต่วันที่ 2 มิย 61
2. เจ้าหน้าที่ save เป็นไฟล์ excel แล้ว print เสนอท่านผู้อำนวยการในวันที่ 3 มิย 61 เวลา 17.52 น.

ปัญหาและอุปสรรค

1. ครูลืมรหัสผ่านเข้าระบบอบรม แก้ไขโดย คลิกที่ลืมรหัสผ่าน ระบบจะให้ป้อนเลขบัตรประชาชน จากนั้นจะส่งลิงค์ใส่รหัสผ่านใหม่เข้าไปในเมล์ของครูที่ให้ไส้กับระบบ ครูเปิดเมล์และคลิกลิงค์เพื่อใส่รหัสผ่านใหม่ แล้วเข้าสู่ระบบด้วย เลขบัตร และ รหัสผ่านใหม่ที่ตั้ง
2. ครูลืมทั้งรหัสผ่านเข้าระบบและเมล์ที่ให้ไว้ แก้ไขโดย ขอเมล์ใหม่ แล้วกรอกข้อมูลส่วนตัวและรูปบัตรประชาชนหรือบัตรข้าราชการที่ฟอร์มของระบบ และรอ 1 วัน ตามที่ระบบแจ้ง ก็จะา่งลิงค์รหัสผ่านเข้าในเมล์ใหม่ที่ครูแจ้ง แต่ในความเป็นจริงครูบางคนรอ 2 วัน หรือ 3 วัน กว่าระบบจะตรวจสอบข้อมูลแล้วส่งลิงค์ตั้งรหัสให้ใหม่

เทคนิคการทำงาน

1. ท่านผู้อำนวยการให้หลักการทำงานให้เร็วกว่าที่ระบบแจ้ง เช่น ระบบให้ผอ.อนุมัติได้ถึงวันที่ 3 มิย 61 ก็ให้ดำเนินการภายในวันที่ 2 มิย 61 เพราะวันสุดท้ายระบบอาจจะติดขัด หรือขัดข้องได้ เนื่องจากจำนวนครูมาก
2.ต้องติดตามข้อมูลประกาศอย่างใกล้ชิดและต่อเนื่อง เพื่อนำข่าวสารมาแจ้งยังคุณครู เพื่อรักษาสิทธิและประโยชน์ของครู

บันทึกโดย นายธนเดช  วิไลรัตนากูล 5 มิย 61

เรื่องที่ 54 ลืมรหัสผ่านเข้าระบบ Training Obec คุณครูดำเนินการตามนี้ครับ

แจ้งข้าราชการครูกรอกแบบคำร้องขอรหัสผ่านใหม่สำหรับเข้าระบบ Trianing.obec.go.th (สำหรับข้าราชการครูสังกัด สพฐ.)

 

ในกรณีครูผู้ใช้งานมีปัญหาเรื่องลืมรหัสผ่านของระบบ

  1. กรอก E-mail ในข้อมูลส่วนตัวผิด
  2. E-mail ที่กรอกไปในระบบใช้งานไม่ได้

ปัญหาทั้งหมดสามารถแก้ไขได้ดังนี้

  1. ครูสมัคร E-mail ใหม่ที่ใช้งานได้จริงและสามารถจดจำรหัสผ่านได้มาก่อน
  2. ครูแจ้ง E-mail ใหม่พร้อมแนบเอกสารการยืนยันตัวตน เช่น สำเนาบัตรประชาชนและสำเนาบัตรข้าราชการ
  3. ส่งเอกสารทั้งหมดไปที่โดยกรอกคำร้องขอเพื่อขอเปลี่ยน E-mail ใหม่ ตามลิ้งค์ข้างล่างนี้

https://goo.gl/forms/QtCxUt2E2O80Q2MJ3 

 

สำหรับครูที่กรอกข้อมูลตามข้อ  3  เรียบร้อยแล้ว รอ สพค.อนุมัติ  (ใช้เวลาประมาณ 1 วัน)

ที่มา : http://113.53.249.132/obec/hrd/archives/798

 

เรื่องที่ 53 ประกาศสพฐ. เรื่อง รายชื่อหลักสูตรการพัฒนาข้าราชการครู

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เรื่อง รายชื่อหลักสูตรการพัฒนาข้าราชการครูของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

23 มีนาคม 2561  จำนวน 126 หลักสูตร

30 มีนาคม 2561 จำนวน 661 หลักสูตร

13 พฤษภาคม 2561 เพิ่มเติมครั้งที่ 2 จำนวน 59 หลักสูตร

22 พฤษภาคม 2561 เพิ่มเติมครั้งที่ 3 จำนวน 672 หลักสูตร

 

ที่มา : http://113.53.249.132/obec/hrd/category/news