งานพัฒนาครูและบุคลากร โรงเรียนชุมแพศึกษา

ขอบข่ายงาน

ขอบข่ายงานการพัฒนาบุคลากร

1 การปฐมนิเทศ/การนิเทศภายใน

2 การจัดหาหรือจัดทำเอกสารแนะนำการปฏิบัติงาน

3 การจัดอบรม ประชุม หรือสัมมนาในโรงเรียน

4 การส่งบุคลากรไปอบรม ประชุมสัมมนา ศึกษาเพิ่มเติม ศึกษาดูงาน

5 การส่งเสริมให้ประพฤติปฏิบัติตามกฏหมายและให้มีจริยธรรม

6 การพัฒนาบุคลากรด้วยกระบวนการ PLC (Professional Learning Community)

7 การพัฒนาบุคลากรด้วยกระบวนการจัดการความรู้ (Knowledge Management)

8 การพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้เรื่อง STEM Education

9 การพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้เรื่อง Active Learning

10 การพัฒนาบุคลากรในรูปแบบอื่น ๆ

 

การให้ระดับคุณภาพ

ระดับที่ 1 มีแผนพัฒนาบุคลากร

ระดับที่ 2 นอกจากระดับที่ 1 แล้ว ยังมีการพัฒนาบุคลากรอย่างน้อย 5 รายการ

ระดับที่ 3 นอกจากระดับที่ 2 แล้ว บุคลากรมีการนำความรู้ที่ได้มาขยายผลในโรงเรียน

ระดับที่ 4 นอกจากระดับที่ 3 แล้ว มีการประเมินผลการจัดกิจกรรมพัฒนาบุคลากร

ระดับที่ 5 นอกจากระดับที่ 4 แล้ว มีการนำผลการประเมินมาใช้ในการปรับปรุงพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่อง

 

ที่มา : มาตรฐานการปฏิบัติงานโรงเรียนมัธยมศึกษา พ.ศ.2552 (ปรับปรุง พ.ศ.2560)

 

 

โฆษณา
%d bloggers like this: