ก.ค.ศ. อนุมัติ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชี่ยวชาญ ครูเชี่ยวชาญ และครูชำนาญการพิเศษ

• ก.ค.ศ. อนุมัติ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชี่ยวชาญ ครูเชี่ยวชาญ และครูชำนาญการพิเศษ 
+โพสต์เมื่อวันที่ : 11 พ.ค. 2556

…..

ก.ค.ศ. อนุมัติ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชี่ยวชาญ ครูเชี่ยวชาญ และครูชำนาญการพิเศษ 


——————————————————————————–

นางรัตนา ศรีเหรัญ เลขาธิการ ก.ค.ศ. เปิดเผยว่าในการประชุม อ.ก.ค.ศ.วิสามัญเกี่ยวกับ วิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ซึ่งทำการแทน ก.ค.ศ. โดยมี นายพลสัณห์ โพธิ์ศรีทอง เป็นประธาน ในคราวประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๕๖ เมื่อวันอังคารที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๕๖ ได้มีมติอนุมัติทั้งหมด จำนวน ๑๒ ราย ได้แก่ อนุมัติให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเลื่อนเป็นวิทยฐานะเชี่ยวชาญ จำนวน ๘ ราย (ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชี่ยวชาญ ๑ ราย และครูเชี่ยวชาญ ๗ ราย)
และอนุมัติให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเลื่อนเป็นวิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ จำนวน ๔ ราย

หลักเกณฑ์ฯ ว ๑๗/๒๕๕๒ จำนวน ๑ ราย ได้แก่
วิทยฐานะผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชี่ยวชาญ

นายชลำ อรรถธรรม สพป. ภูเก็ต (ผลงานทางวิชาการ คือ ๑. รายงานการวิจัย รูปแบบการจัดการศึกษาแบบมีส่วนร่วมโดยใช้เสอเพลอโมเดล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๒ ๒. รายงานการประเมินโครงการพัฒนาการอ่านการเขียนภาษาไทยของนักเรียนระดับประถมศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๒)

หลักเกณฑ์ฯ ว ๕/๒๕๕๔ จำนวน ๑๑ ราย ได้แก่

๑. วิทยฐานะครูเชี่ยวชาญ จำนวน ๗ ราย ได้แก่

๑) นางสุวดี ผลงาม โรงเรียนทับปุดวิทยา สพม. เขต ๑๔ (ผลงานดีเด่นฯ คือ ๑. ครูฝึกสอน รางวัลเหรียญทองระดับชาติ กิจกรรมการแข่งขันการแปรรูปอาหาร ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔–๖ ประเภททีม ๓ คน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๒ ๒. ครูฝึกสอนรางวัลเกียรติบัตรระดับรองชนะเลิศอันดับ ๑ การแข่งขันการแปรรูปอาหารระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔-๖ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๓ ๓. ครูผู้ฝึกสอน รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ การแข่งขันการแปรรูปอาหาร ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔-๖ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๔ ๔. รองชนะเลิศอันดับ ๑ และแชมป์ภาคใต้ โครงการกรุงไทยยุววานิช ระดับภาค ชีวิตที่เลือกได้ปีที่ ๙ ปี ๒๕๕๔)

๒) นางศรีประไพ พรหมณี โรงเรียนชุมชนบ้านบุ่งคล้าวิทยา สพป. ชัยภูมิ เขต ๑ (ผลงานดีเด่นฯ คือ ๑. รางวัลครูผู้มีผลงานดีเด่น สาขาภาษาไทย ปี ๒๕๕๔ (มูลนิธิสมาน-คุณหญิงเบญจา แสงมลิ) ๒. ครูผู้สอนดีเด่น ปี ๒๕๕๔ ๓. ครูดีในดวงใจ ปี ๒๕๕๑)

๓) นายสกล ธรรมวงศ์ โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล สพม. เขต ๓๐ (ผลงานดีเด่นฯ คือ ๑. ชนะเลิศการแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย การประกวดและแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. ชิงแชมป์ประเทศไทย งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ปี ๒๕๕๓ ๒. ชนะเลิศเหรียญทอง การแข่งขันหุ่นยนต์นานาชาติ World Robot Olympiad ๒๐๑๐ ประเทศฟิลิปปินส์ ๓. ชนะเลิศเหรียญทอง การแข่งขันหุ่นยนต์นานาชาติ World Robot Olympiad ๒๐๐๖ ประเทศจีน ๔. ชนะเลิศรุ่นอายุไม่เกิน ๑๘ ปี การแข่งขันหุ่นยนต์ WRO ๒๐๑๐ ชิงแชมป์ประเทศไทย ๕. ครูผู้ฝึกสอนดีเด่น จากคุรุสภา ๖. ชนะเลิศ รุ่นอายุไม่เกิน ๑๘ ปี การแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. ชิงแชมป์ประเทศไทย ปี ๒๕๕๒)

๔) นางศุภรัตน์ ธรรมวงศ์ โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล สพม. เขต ๓๐ (ผลงานดีเด่นฯ คือ ๑. บุคคลผู้ทำคุณประโยชน์ต่อเด็กและเยาวชน สาขาคณิตศาสตร์ วิทยศาสตร์ คอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยี ปี ๒๕๕๓ ๒. ชนะเลิศรุ่นอายุไม่เกิน ๑๘ ปี การแข่งขันหุ่นยนต์ WRO ๒๐๑๐ ชิงแชมป์ประเทศไทย ๓. โล่ “ทีมหุ่นยนต์โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพลได้รับรางวัลชนะเลิศเหรียญทองหุ่นยนต์ WRO ๒๐๑๐ : World Robot Olympiad ๒๐๑๐ ประเทศฟิลิปปินส์” ๔. Excellent Award การแข่งขันหุ่นยนต์นานาชาติ Word Robot Olympiad ๒๐๐๙ เมืองโปฮาง ประเทศเกาหลีใต้ ๕. Excellent Award การแข่งขันหุ่นยนต์นานาชาติ World Robot Olympiad ๒๐๐๗ กรุงไทเป ประเทศไต้หวัน ๖. Excellent Award การแข่งขันหุ่นยนต์นานาชาติ World Robot Olympiad ๒๐๐๖ ประเทศจีน)

๕) นางจิรายุส เพ็ญชรี โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช สพม. เขต ๒๙ (ผลงานดีเด่นฯ คือ ๑. นักเรียนได้รับรางวัลชนะเลิศการแข่งขันเรียงความเกี่ยวกับอาเซียน ปี ๒๕๕๑ ๒. นักเรียนได้รับรางวัลเหรียญทองระดับชาติ กิจกรรมการแข่งขันโต้วาที ระดับชั้น ม.๑-๓ ประเภททีม ๓ คน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ “สุดยอดเด็กไทย ก้าวไกลสู่สากล” ปี ๒๕๕๒ ๓. ครูผู้ฝึกสอนการแข่งขันทักษะทางภาษาไทยชั้น ม. ๔-๖ รองชนะเลิศอันดับ ๑ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ “สุดยอดเด็กไทย ก้าวใหม่ที่ไกลกว่า” ปี ๒๕๕๓)

๖) นางสาวนงเยาว์ เสถียรวัฒน์ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี สพป. อุบลราชธานี เขต ๑ (ผลงานดีเด่นฯ คือ ๑. เกียรติบัตรครูผู้ฝึกสอน “เพลงคุณธรรม” ได้รับเหรียญทองงานศิลปหัตถกรรม “เก่งสร้างชาติ” Our Best For Thailand ปีการศึกษา ๒๕๕๒ ๒. เกียรติบัตรครูผู้ฝึกสอน “เพลงคุณธรรม” ได้รับเหรียญทอง งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๓ “สุดยอดเด็กไทย ก้าวไกลสู่สากล” ๓. เกียรติบัตรครูผู้ฝึกสอน “เพลงคุณธรรม” ได้รับเหรียญทองงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๔“สุดยอดเด็กไทย ก้าวไกลสู่สากล”)

๗) นายปราโมทย์ แหวนเงิน โรงเรียนปรางค์กู่ สพม. เขต ๒๘ (ผลงานดีเด่นฯ คือ ๑. รางวัลโล่เกียรติยศพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกิตติคุณ “ประโยชน์สุขแห่งมหาชน” ปี ๒๕๕๓ ๒. โล่รางวัล โรงเรียนดีใกล้บ้าน โรงเรียนในฝัน ปี ๒๕๕๔ ๓. ครูผู้สอนดีเด่น (สังคม) ประจำปี ๒๕๕๓)

๒. วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ จำนวน ๔ ราย ได้แก่

๑) นายธรรมรัตน์ กลิ่นละออ โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน สพป. ชุมพร เขต ๒ (ผลงานดีเด่นฯ คือ ๑. รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองการแข่งขันวาดภาพระบายสี ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑-๓ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ พ.ศ. ๒๕๕๓ ๒. รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟฟิก ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑-๓ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ พ.ศ. ๒๕๕๓)

๒) นายไพสิฐ รักสองหมื่น โรงเรียนฉวางรัชดาภิเษก สพม. เขต ๑๒ (ผลงานดีเด่นฯ คือ ๑. ผู้ฝึกสอนกีฬาเปตอง ประเภททีมหญิง ๓ คน (ได้รับรางวัลชนะเลิศ) ในการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ ๒๓ ระหว่างวันที่ ๒๐-๓๐ มีนาคม ๒๕๕๐ ณ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ๒. ผู้ฝึกสอนกีฬาเปตอง ได้รับรางวัลชนะเลิศประเภทหญิงเดี่ยวในการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ ๒๕ คัดเลือกภาค ๔ “เมืองคนดีเกมส์” ระหว่างวันที่ ๑๐-๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๑ ณ จังหวัดสุราษฎร์ธานี)

๓) นางสาวทิพย์ แดงประดับ โรงเรียนบ้านจะเฆ่ สพป. ปัตตานี เขต ๓ (ผลงานดีเด่นฯ คือ ๑. รางวัลครูผู้สอนดีเด่น กลุ่มสาระการเรียนรู้ปฐมวัย ประจำปี ๒๕๕๓ ๒. รางวัลครูดีในดวงใจ ประจำปี ๒๕๕๑)

๔) นายประจักร เห็นพร้อม โรงเรียนสิชลคุณาธารวิทยา สพม. เขต ๑๒ (ผลงานดีเด่นฯ คือ ๑. ชนะเลิศการแข่งขันกีฬาเปตองประเภททีมหญิง ในการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ ๒๓ ปี ๒๕๕๐ ๒. การแข่งขันเปตองชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประจำปี ๒๕๕๒ โครงการเยาวชนกับกีฬาเปตองชนะเลิศ ประเภททีมชายอายุไม่เกิน ๑๕ ปี ๓. การแข่งขันกรีฑาชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ชิงถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ครั้งที่ ๕๖ ประจำปี ๒๕๕๓ ผลการแข่งขันได้อันดับที่ ๑ ประเภทเดิน ๕,๐๐๐ เมตร รุ่นอายุ ๑๕ ปี หญิง การแข่งขันกรีฑา สถิติ ๓๐ : ๐๖ : ๙๒ นาที ๔. ปฏิบัติหน้าที่ผู้ฝึกสอน ชนิดกีฬาเปตองประเภททีมชาย การแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๒๗ ประจำปี ๒๕๔๘)

นอกจากนี้ ก.ค.ศ. ยังได้อนุมัติให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาชำนาญการพิเศษ จำนวน ๕ ราย คือ

๑. นายละเอียด แคล่วคล่อง สพม. เขต ๒
๒. นายธรรมนูญ พิชัย สพป. อุตรดิตถ์ เขต ๒
๓. นายจตุรงค์ เปรมชัยพร สพป. กรุงเทพมหานคร
๔. นางพุฒชาด จันทร์ดำ สพป. แม่ฮ่องสอน เขต ๑
๕. นายบุญล้อม โสภาพรม สพป. เชียงราย เขต ๔

ดาวน์โหลดเอกสารเนื้อหาข่าวในรูปแบบ PDF
http://www.otepc.go.th/images/files/2013-may/201305091556.pdf

ที่มา  http://www.kroobannok.com/58470

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s