Archive for กรกฎาคม 31st, 2013

เรื่องที่ 14 ยินดีกับอ.ธนเดช วิไลรัตนากูล คศ.3 ป้ายแดง

ยินดีกับอ.ธนเดช วิไลรัตนากูล คศ.3 ป้ายแดง

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25
31 ก.ค. 2556 
หนังสือราชการ ทั่วไป
เรื่อง :  การให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ 

เรียน :  ผู้อำนวยการโรงเรียนที่เกี่ยวข้อง
อ้างถึง :   –
เนื้อหา
ดังเอกสารที่แนบ
กลุ่มงาน:บริหารงานบุคคล


หนังสือนำส่ง :  
1). 31-07-2013-13-53-3920130731131550-3781.pdf
สิ่งที่ส่งมาด้วย
1). 31-07-2013-13-53-3920130731135333-25476.pdf
Advertisements

เรื่องที่ 13 ปรับเกณฑ์วิทยฐานะเชิงประจักษ์ “หินขึ้น”

 ปรับเกณฑ์วิทยฐานะเชิงประจักษ์ “หินขึ้น”
+โพสต์เมื่อวันที่ : 31 ก.ค. 2556

…..

นายจาตุรนต์ ฉายแสง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) ครั้งที่ 7/2556 เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2556 ที่ห้องประชุมราชวัลลภ เกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้มีผลงานดีเด่นที่ประสบผลสำเร็จเป็นที่ประจักษ์มีวิทยฐานะหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและวิทยฐานะเชี่ยวชาญ ทุกตำแหน่ง ดังนี้

• รับทราบหลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้มีผลงานดีเด่นที่ประสบผลสำเร็จเป็นที่ประจักษ์มีวิทยฐานะหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและวิทยฐานะเชี่ยวชาญ ทุกตำแหน่ง โดยมีสาระสำคัญที่ปรับจากหลักเกณฑ์ เดิม (ว 5/2554) ดังนี้

– หลักเกณฑ์และวิธีการฯ ชุดเดียวใช้สำหรับทุกตำแหน่ง

– เพิ่มคุณสมบัติในการยื่นขอรับการประเมิน อีก 1 ข้อ คือ ให้มีข้อเสนอในการพัฒนางานที่ต่อยอดจากผลงานดีเด่นที่สอดคล้องกับสาขา/สาขาวิชา/กลุ่มสาระการเรียนรู้ที่ขอรับการประเมิน

– ผลงานดีเด่นที่ใช้ในการขอมีหรือเลื่อนวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและวิทยฐานะเชี่ยวชาญที่ได้รับการอนุมัติไปแล้ว ไม่สามารถนำมาเสนอเพื่อขอรับการประเมินเพื่อให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะได้อีก

– ผู้เสนอขอรับการประเมินต้องผ่านการกลั่นกรอง เพื่อคัดเลือกให้เข้ารับการประเมิน ให้พัฒนางานตามข้อตกลงเป็นเวลา 3 เดือน

– เปิดโอกาสให้มีการคัดค้านคุณสมบัติหรือผลงานของผู้ที่ได้รับการคัดเลือก เป็นลายลักษณ์อักษร หรือทางเว็บไซต์ ภายในเวลา 15 วัน

– วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ ให้ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา หรือ อ.ก.ค.ศ. ที่ ก.ค.ศ. ตั้ง ในส่วนราชการ ตั้งคณะกรรมการประเมินตามบัญชีรายชื่อที่ ก.ค.ศ. กำหนดและดำเนินการประเมิน ส่วนวิทยฐานะเชี่ยวชาญ ก.ค.ศ. เป็นผู้ตั้งคณะกรรมการประเมินและสำนักงาน ก.ค.ศ. ดำเนินการประเมิน

 ที่มา/อ่านต่อผลการประชุม ก.ค.ศ.

http://www.kroobannok.com/60352