เรื่องที่ 65 การเผยแพร่เอกสารอบรมครูตามโครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร ปีงบประมาณ 2561

วันที่ 21-22 ก.ค. 61  ข้าพเจ้านายธนเดช  วิไลรัตนากูล ตำแหน่ง ครู กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี เดินทางไปราชการ เข้าอบรมหลักสูตรการพัฒนาสมรรถนะครู ด้านการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ โดยใช้ Social Media เพื่อส่งเสริมทักษะชีวิต ระหว่างวันที่  21 – 22 เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2561 จัดโดยศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ณ ห้องประดับทอง โรงแรมเพชรรัตน์ อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด

ขอนำเอกสารประกอบการอบรมมาเผยแพร่แก่คุณครูผู้สนใจ ดังนี้

_คู่มือการสร้างสื่อวิดีโอด้วยโปรแกรม Microsoft PowerPoint

612101014-1

612101014-2

612101014-3

612101014-4

ผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดไปศึกษาด้วยตนเองได้ครับ เอกสารอ่านง่าย สวยงาม อัดแน่นด้วยสาระดี เหมาะสำหรับคุณครูทุกท่าน

ที่มาเอกสาร : ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

 

การเผยแพร่

24 ก.ค.61

1.บล็อก academicteacher2013.wordpress.com

2.แชร์ไปยังกลุ่มไลน์ 24 กลุ่ม

3.แชร์ไปยังกลุ่ม Facebook 5 กลุ่ม

 

Advertisements

เรื่องที่ 64 ขอเชิญประชุมทางไกล ว 21/2560 วันที่ 12 กค 61

เรื่อง ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/ ว 4007,ว 4008 ลงวันที่ 6 กรกฎาคม 2561 ขอเชิญประชุมทางไกล (Video Conference) เพื่อซักซ้อมความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับการประเมินวิทยฐานะ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. กำหนด (ว 21/2560)
ประเภทข่าว
ประเภทการส่ง ด่วนที่สุด
วันที่ จันทร์ ที่ 9 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2561
บันทึกโดย สำนัก สพร.
ผู้บันทึก nantown2010@gmail.com
วันที่บันทึก จันทร์ ที่ 9 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2561 เวลา 13:53:20

 

 

 

 

 

 

 

 

ที่มา : http://personnel.obec.go.th/personel-office/sprnews_read.php?news=2132

 

เรื่องที่ 63 โปรแกรม LTeacher มีการปรับปรุงวันที่ 12 กรกฎาคม 2561

โปรแกรม LTeacher มีการปรับปรุงวันที่ 12 กรกฎาคม 2561 ซึ่งมีการแก้ไขข้อผิดพลาด กรณีที่สอนหลายวิชาใน 1 สัปดาห์ จะขึ้นสีแดงตรงช่องหมายเหตุ หากดาวน์โหลดไปเมื่อวาน (11 ก.ค. 61) กรุณาดาวน์โหลดใหม่อีกครั้ง ได้ที่ https://logbook-teacher.otepc.go.th

ที่มา : https://logbook-teacher.otepc.go.th/

เรื่องที่ 62 📍การดำเนินการหลังการเข้ารับการอบรม

การดำเนินการหลังการเข้ารับการอบรม

1. ให้ข้าราชการครูทำการประเมินความพึงพอใจหลักสูตรหลังเข้ารับการอบรม ผ่านเว็บไซต์ https://training.obec.go.th (รายละเอียดดังเอกสารแนบ)
และดำเนินการเบิกค่าใช้จ่าย (กรณีสำรองค่าใช้จ่ายไปก่อนแล้ว) หรือ ดำเนินการส่งใช้ใบสำคัญและคืนเงินส่วนที่เหลือ (กรณียืมเงินทดรองราชการ)
2. หลังครูเข้ารับการอบรม 30 วัน ผู้อำนวยการโรงเรียนทำการประเมินผลการเข้ารับการอบรมของข้าราชการ ผ่านเว็บไซต์ https://training.obec.go.th/admin/
(รายละเอียดดังเอกสารแนบ)

ผอ.สพค.
วันที่ 6 กรกฎาคม 2561
เวลา 14.15 น.

เรื่องที่ 61 ขั้นตอนการสแกน QR Code เพื่อยืนยันการเข้ารับการอบรม

ขั้นตอนการสแกน QR Code เพื่อยืนยันการเข้ารับการอบรม
สำหรับข้าราชการครูและหน่วยพัฒนาครู

คู่มือการใช้งานระบบ TRAINING OBEC (ครู) คลิก

คู่มือการใช้งานระบบ TRAINING OBEC (หน่วยจัด) คลิก

ที่มา :  http://113.53.249.132/obec/hrd/archives/1352

เรื่องที่ 60 การประชุมทางไกล เรื่อง การประชุมชี้แจงงบประมาณโครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

การประชุมทางไกล เรื่อง การประชุมชี้แจงงบประมาณโครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 วันที่ 27 มิถุนายน 2561

 

ที่มา : https://www.youtube.com/watch?v=X3706Vp4bYg

 

เรื่องที่ 59 การนำเสนอ PLC KKsec25 Model ต่อคณะกรรมการบริหารโรงเรียนและคณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ 12 มิ.ย. 61

การนำเสนอ PLC KKsec25 Model ต่อคณะกรรมการบริหารโรงเรียน
และคณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ โรงเรียนชุมแพศึกษา 12 มิถุนายน 2561
รวบรวมโดย นายธนเดช  วิไลรัตนากูล ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนชุมแพศึกษา

 

เอกสารประกอบ

1. ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับ PLC

2. เกี่ยวกับ PLC KKsec25 Model

3. PLC Model ชุมแพศึกษา

PLC-cps-12มิย61

ร่างปฏิทินPLCชศ

ขั้นตอนการPLCกลุ่มสาระ 

เพิ่มเติม 13 มิย 61

แบบฟอร์มPLC นำเสนอกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ 13มิย61

แบบฟอร์ม PLC นำเสนอกลุ่มสาระภาษาไทย 20มิย61

 

เอกสารเกี่ยวกับการยกระดับ ONET

O-NET-M3-60

O-NET-M6-60

พัฒนา ONET โดย สทศ

เอกสาร 7 – ใบงาน 15 ใบงาน

ผล ONET _2560_M3_ตามมฐ.ของชศ.

ผล ONET _2560_M6_ตามมฐ.ของชศ.